İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI

İnsana yapılan yatırım, en değerli yatırımdır”

Adanır Lojistik, bir kuruluşu oluşturan en temel ve değerli unsurun çalışanları ve diğer ilgili tarafları olduğu görüşünden hareketle; kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla:

 • Faaliyet alanına ilişkin ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuat gereklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
 • Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,
 • İlgili tarafların ve çalışanların katılımlarını sağlamayı,

SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI OLARAK BENİMSEMİŞTİR.


      İnsana, topluma ve çevreye “SAYGI” ana ilkemiz ve öncülük hedefimizdir doğrultusunda ADANIR LOJİSTİK:

 • İşlerimiz ile ilgili çevre mevzuatına uymayı,
 • Çevre bütünlüğünü, çalışanlar ile toplumun sağlık ve güvenliğini koruyacak tarzda faaliyet göstermeyi,
 • Acil durum risklerini azaltmayı,
 • Bütün faaliyetlerimizde, gerekli emniyet tedbirlerini önceden almayı,
 • Küresel kaynakları korumayı ve verimli kullanmayı,
 • Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik konularında sektörde, her türlü iş birliğini destekleyerek bilgi alış verişinde bulunmayı,
 • Çevreyi korumayı ve performansını görünür kılmayı,              

                                                                                                                                                              TAAHHÜT   ETMEKTEDİR.